Regulamin korzystania z serwisu internetowego Polecana KOSMETYCZKA

I. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1. Serwis polecanaKOSMETYCZKA.pl.pl — prowadzony przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, poświęcony rekrutacji w branży beauty, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej polecanaKOSMETYCZKA.pl.

2. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika Ogłoszenie dotyczące ofert pracy (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl., na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Użytkownik — Użytkownik, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarła z POLECANAKOSMETYCZKA.PL umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl i korzysta z usług świadczonych w ramach serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl.

5. Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl poprzez zamieszczanie Ogłoszeń, a także gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl Dostęp do Konta Użytkownika zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i wprowadzone przez Użytkownika w czasie rejestracji w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl hasło.

6. Cennik — zestawienie ustalanych przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, określające przedziały cenowe, których wysokość uzależniona jest od czasu emisji Ogłoszenia, a także wybranych przez Użytkownika opcji wyróżnienia Ogłoszenia. Cennik stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Przedmiot Ogłoszenia — Oferty pracy oraz edukacyjne, które zgodnie z decyzją POLECANAKOSMETYCZKA.PL mogą być przedmiotem obrotu w serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl w ramach jednej z 2 kategorii, tj. "Praca – dam/szukam", ”Edukacja – kursy/szkolenie/uczelnie/szkoły/kongresy”.

8. Regulamin — niniejszy Regulamin.

9. Polityka Prywatności — skierowane do Użytkowników informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są gromadzone przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL jako administratora danych osobowych Użytkowników w związku z zamieszczeniem przez nich Ogłoszeń w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl i jak dane te będą wykorzystywane. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez "POLECANAKOSMETYCZKA.PL" usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym: właścicieli gabinetów kosmetycznych i SPA oraz przedsiębiorców zajmujących się edukacją kosmetyczną, jak również dystrybucją wyposażenia gabinetów kosmetycznych i SPA, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl przez Użytkowników.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść w ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl

2. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl określa Użytkownik w ramach opcji dostępnych w Cenniku, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie (powtórna aktywacja, o której mowa w pkt. V.8. Regulaminu poniżej).

3. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywistą ofertę pracy, ofertę edukacyjną za wskazaną w tym Ogłoszeniu ceną bądź zawarcia innego rodzaju umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia Przedmiotu Ogłoszenia), a poprzez zamieszczenie Ogłoszenia oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów POLECANAKOSMETYCZKA.PL oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. POLECANAKOSMETYCZKA.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody POLECANAKOSMETYCZKA.PL i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie może naruszać interesów POLECANAKOSMETYCZKA.PL lub Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie olecanaKOSMETYCZKA.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak również poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez pisemnej zgody POLECANAKOSMETYCZKA.PL.

IV. Założenie Konta Użytkownika

1. Założenie Konta Użytkownika w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl wymaga spełnienia przez Użytkownika łącznie następujących warunków:

 • a) poprawnej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl
 • b) akceptacji treści Regulaminu
 • c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL danych osobowych Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności
 • d) braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Użytkownika dokonaną przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL
 • e) aktywowania Konta Użytkownika za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL na wskazany przez Użytkownika adres e-mail

2. POLECANAKOSMETYCZKA.PL może uzależnić aktywowanie Konta Użytkownika oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby POLECANAKOSMETYCZKA.PL dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika.

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Użytkownika.

4. Każdy Użytkownik może zarejestrować jedno Konto Użytkownika w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl.

V. Zamieszczanie i edycja Ogłoszenia. Dezaktywacja Ogłoszeń

1. POLECANAKOSMETYCZKA.PL świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom (tj. wyłącznie Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika) możliwości emisji Ogłoszeń w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl. Zawarcie pomiędzy Ogłoszeniodawcą a POLECANAKOSMETYCZKA.PL umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia następuje w momencie otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.9.a) poniżej.

2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Złożenie dyspozycji dodania Ogłoszenia w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl następuje w momencie prawidłowego przepisania przez Użytkownika kodu zabezpieczającego z obrazka.

4. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl.

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII.1. poniżej, Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt IV.1. powyżej, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia oraz zaksięgowania przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL płatności za Ogłoszenie dokonanej zgodnie z postanowieniami Cennika oraz pkt. VIII Regulaminu poniżej. Postanowienia to znajduje odpowiednia zastosowanie do powtórnej aktywacji tego samego Ogłoszenia.

6. W okresie emisji danego Ogłoszenia niedostępna jest możliwość dostępu do jego treści i edycji Ogłoszenia.

7. Użytkownik może usunąć Ogłoszenie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Usunięcie Ogłoszenia po dacie, w której zgodnie z ust. 5 powyżej rozpoczęła się emisja Ogłoszenia, nie ma wpływu na wysokość opłaty za Ogłoszenie, tj. nie daje Użytkownika prawa żądania zwrotu części opłaty związanej z niewykorzystanym okresem emisji Ogłoszenia.

8. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości kolejnej emisji tego samego ogłoszenia, co oznacza, że po upływie 7 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje trwale usunięte z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, bez możliwości jego powtórnej aktywacji.

9. Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika o:

 • a) złożeniu dyspozycji dodania Ogłoszenia bądź powtórnej aktywacji Ogłoszenia
 • b) zaksięgowaniu płatności
 • c) dacie rozpoczęcia emisji i wygaśnięcia emisji Ogłoszenia
 • d) na 2 dni przed wygaśnięciem emisji – o zbliżającym się terminie wygaśnięcia emisji Ogłoszenia w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl
 • e) na 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej – o zbliżającym się terminie trwałego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, bez możliwości jego powtórnej aktywacji
 • f) o trwałym usunięciu Ogłoszenie po upływie terminu jego dodaniu, lub w przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu

VI. Promowanie ogłoszeń

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII.1. poniżej, Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Cennik).

2. Usługi wyróżniania lub promowania Ogłoszeń udostępniane są Użytkownikom na wybrane okresy emisji Ogłoszenia, określone w Cenniku.

VII. Zasady odpowiedzialności

1. POLECANAKOSMETYCZKA.PL umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

2. POLECANAKOSMETYCZKA.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. POLECANAKOSMETYCZKA.PL nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika.

3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. manipulację słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, nagminne wystawianie Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawarte na Koncie Użytkownika lub podanie w Ogłoszeniu informacji wprowadzających w błąd. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL stosownych działań, które obejmować mogą m.in. usunięcie Ogłoszenia, a także zawieszenie świadczenia usług w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl i blokadę danego Konta Użytkownika.

4. POLECANAKOSMETYCZKA.PL ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 • a) powszechnie uznane za obraźliwe
 • b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 • c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
 • d) szkodzące POLECANAKOSMETYCZKA.PL lub innym podmiotom
 • e) wprowadzające w błąd; We wskazanych powyżej przypadkach Użytkownikom nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń

5. POLECANAKOSMETYCZKA.PL nie odpowiada ponadto za:

 • a) brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia
 • b) składane drugiej stronie transakcji oświadczenia Użytkownika
 • c) działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od POLECANAKOSMETYCZKA.PL i Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl
 • d) działanie siły wyższej

6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych POLECANAKOSMETYCZKA.PL lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych lub praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

VIII. Opłaty

1. Dodawanie Ogłoszeń w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl.pl jest bezpłatne.

2. Począwszy od dnia 01 lutrgo 2016 roku usługi świadczone w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl na rzecz Użytkowników są płatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Opłaty związane z emisją Ogłoszenia naliczane są zgodnie z taryfikatorem określonym w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Wysokość opłaty za Ogłoszenie ustalana jest według wybranej przez Użytkownika taryfy oraz ewentualnych dodatkowych usług w ramach promowania lub wyróżniania Ogłoszenia.

5. Regulowanie płatności jest możliwe poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji POLECANAKOSMETYCZKA.PL nie przewiduje płatności za Ogłoszenie przy pomocy kart kredytowych.

6. Użytkownik ma możliwość zawnioskowania o wystawienie przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem danych Użytkownika zamieszczonych na Koncie Użytkownika. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl.

IX. Zasady prywatności i poufności

1. POLECANAKOSMETYCZKA.PL gromadzi i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Dane osobowe Użytkowników takie jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail nie będą widoczne dla innych Użytkowników. Co do zasady w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl widoczna będzie wyłącznie firma bądź nazwa Użytkownika, a dodatkowe dane wyłącznie w przypadku ich samodzielnego zamieszczenia przez Użytkownika przy formułowaniu treści Ogłoszenia.

3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl umowach.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Usunięcie Ogłoszenia przez Użytkownika w czasie trwania wybranego przez Użytkownika okresu emisji Ogłoszenia nie stanowi podstawy do żądania przez Użytkownika zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres emisji Ogłoszenia.

2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL usług świadczonych w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

3. Reklamacje należy zgłaszać POLECANAKOSMETYCZKA.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: polecanakosmetyczka.pl@gmail.com w TYTULE wpisując REKLAMACJA.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, POLECANAKOSMETYCZKA.PL zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w określonym terminie.

7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, POLECANAKOSMETYCZKA.PL zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

8. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

9. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

XI. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl ma charakter ściśle związany z emisją poszczególnych Ogłoszeń.

2. POLECANAKOSMETYCZKA.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczącej emisji danego Ogłoszenia bądź Ogłoszeń z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji POLECANAKOSMETYCZKA.PL, o której mowa w pkt X.2. powyżej, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody POLECANAKOSMETYCZKA.PL.

XII. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez POLECANAKOSMETYCZKA.PL. O zmianach i o terminach ich wejścia w życie, POLECANAKOSMETYCZKA.PL poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl, na fanpejdżu www.facebook.com/polecanakosmetyczka oraz drogą elektroniczną na adresy email wskazane na aktywnych Kontach Użytkowników.

2. Zmiany Regulaminu lub Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej i fanpejdżu Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników posiadających Konta Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu lub Cennik będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie polecanaKOSMETYCZKA.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu lub Cennika, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu lub Cennika Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: polecanaKOSMETYCZKA.pl@gmail.com. Skutkiem złożenia oświadczenia w tym przedmiocie będzie usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl.

2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a POLECANAKOSMETYCZKA.PL w związku z emisją danego Ogłoszenia, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu polecanaKOSMETYCZKA.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę POLECANAKOSMETYCZKA.PL .

4. Użytkownika będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.